当前位置: 首页> 范广建

范广建(fàn guǎng jiàn)

姓名印象: 广阔 才华 智慧 成熟 自信
 • 综合评分
 • 91
 • 好听
  95分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 内涵
  96分
 • 数理
  80分
 • 三才
  80分
字音字形字义
 • 字音: fàn、声调为去声
 • 字形: 范为上下结构,姓名学笔画8画
 • 字义: (fàn)指模范、典范、范畴、规范。
 • 字音: guǎng、声调为上声
 • 字形: 广为独体结构,姓名学笔画3画
 • 字义: (guǎng)指宽广宏大,另外也有广泛、扩大之义。取名时表示光宗耀祖、知识广博、才能广泛、声名远播。
 • 字音: jiàn、声调为去声
 • 字形: 建为半包围结构,姓名学笔画8画
 • 字义: (jiàn)指建造、树立、成立、创立,取名意为有所建树的抱负。

范广建的读音是fàn、guǎng、jiàn,声调为去声、上声、去声,音律优美,悦耳动听,朗朗上口。字型为:上下结构、独体结构、半包围结构,字型优美,笔画搭配合理,利于书写和美观。

寓意内涵
含“广建”的诗词

楼头小妇鸣筝坐,遥见飞尘入建章。

—— 唐朝·王昌龄《青楼曲二首(白马金鞍从武皇)》

脉脉广川流,驱马历长洲。

—— 唐朝·上官仪《入朝洛堤步月》

广陵城里昔繁华,炀帝行宫接紫霞。

—— 明朝·曾棨《维扬怀古》

遮莫圆明似前度,不知谁续广寒游。

—— 慧霖 《闰中秋玩月》

栖霞山裂;沂水陷穴,广数亩。

—— 清朝·蒲松龄《地震》

想见广寒宫殿,正云梳风掠。

—— 宋朝·辛弃疾《好事近·中秋席上和王路钤》

孤舟向广武,一鸟归成皋。

—— 唐朝·岑参《巩北秋兴寄崔明允》

寄言俦侣,莫负广寒沈醉。

—— 明朝·文征明《念奴娇·中秋对月》

日归功未建,时往岁载阴。

—— 魏晋·陆机《猛虎行》

含“广或建”的成语 广厦万间 志广才疎 李广未封 悬鼗建铎 积思广益 识多才广 长才广度 见多识广 宇量深广 稠人广坐
三才五格
 • 16(土)
  天格
 • 30(水)
  人格
 • 28(金)
  地格
 • 14(火)
  外格
 • 43(火)
  总格
 • 天格16-解析:[尊重]兴家得助的天乙贵人数天官、贵命、豪杰、进田、文人、学士、豪侠、畜产。春日花开,可望家庭圆满,男子有贤妻,女子不易早婚。花草逢春,易弱于色情,戒慎者可望健康长寿。反凶化吉之象,成首领、占上峰,雅量厚重,豪侠、足智多谋、善于协调、集名望,能服从、为大事大业可成,富贵发达的好暗示。
 • 人格30-解析:[非运]绝境逢生的运途分岐数官星、将相、文昌、豪放、红艳、血支、灾厄。亲情不亲,夫妻不相合者难同白头。刑罚、外伤、废疾、先天五行为金木者可安然。浮沉不定,吉凶难分,即因其他运的配合,或者成大功,或者沉于失败。故乘吉运者,成功至到。数理不良者,不知不觉之间陷于失败。其遭遇不可测,突然别开生面者有之。就像开矿探险一样,大成大败,具有侥幸。另外也有孤独,丧失妻子,短命者。
 • 地格28-解析:[阔水浮萍]豪气生离的行藏无定数天官、将星、官星、学士、红艳。亲戚多忌恩,兄弟少联络,子女别离。三才不善者病灾,伤害、废疾、发狂,三才善良者无大害。堪称遭难运,有一种豪杰气概,多于波澜变发,难免非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤害,或丧失配偶,或克子孙,也可能有自幼别亲者。总之大都有祸乱,争论不和,逆难,刑罚等,灾祸相接,终世劳苦。妇女有此数者多陷于孤寡或难成家的运格。
 • 外格14-解析:[破兆]沦落天涯的失意烦闷数暗禄、美貌、艺术、流浪、红艳、劫财。骨肉疏远、离祖迁居、自家兄弟全无分、外处交友却有缘。男女均属好貌、易皮肤病、感冒、风邪,先天五行相合者则可健康。多破兆,家属缘薄、丧亲亡子、兄弟姐妹分离、孤独不如意、烦闷、危难遭厄、浮沉不定,为了慷慨,施恩招怨,劳而无功,凄惨孤独,其它运数配合不宜者,有伤天寿。
 • 总格43-解析:[破祖散财]须防邪途灾害加重数将相、文星、艺术、学者、凶星、灾厄、危难、伤残。弱妻无助,子多不秀,心心不相印,三才稳妥者无妨。病弱、外伤、短命、三才善良者可平安。散财破产运,因循姑息,犹如夜雨之花。薄弱散漫之象。虽有才能智识,但意力不确定。诸事不能遂行,外观幸福,内多困苦。表面俨然成事,里面不堪设想,如果妇女有此数,再加上其他格的关系,易陷荒淫而不能善终。
 • 三才配置:土水金 此配置乃半凶配置,盖有其志而乏于其力,不得众信,颇难贯彻目的,乃薄弱平凡之象,自然易陷于不幸,失意难以成功。
 • 对基础运的影响:基础坚固,且有财名,缓和数理之凶,向上发展之气运旺盛。(大吉)
 • 对成功运的影响:万事顺调,容易伸达,精神和畅。 (大吉)
 • 对人际关系的影响:善于舌战,长于辩论,强行自己主张,不愿受败,胜以强事,占上峰不扶人之下亦有成功。 (吉)
up